Co to jest całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta?

raty RSSO 0%Zapisy Ustawy o kredycie konsumenckim stanowią:

6) całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:
a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz
b) koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach,
– z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta; [1]

[1] Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2016 poz. 1528), tekst jednolity, Art. 5 pkt. 6, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001528